Bestuur Stichting Vrienden van het kinderhuis

Stichting Vrienden van het kinderhuis is in juli 2017 opgericht.

In de jaren daarvoor was er een particulier initiatief waarin geld is ingezameld voor het kinderhuis. Met ingang van juli 2017 is dit particulier initiatief beeïndigd.

De stichting heeft in 2017 de werkzaamheden voorbereid. Denkt u hierbij aan het opstellen van een begroting en een jaarwerkplan voor 2018, het inrichten van deze website en het aanvragen van de ANBI-status.

In 2018 is de ANBI-status verkregen.

De bestuursleden zijn benoemd door het bestuur zelf voor een periode van maximaal vier jaar.

Het bestuur heeft uit zijn midden een voorzitter en een secretaris/ penningmeester benoemd. De bestuursleden genieten geen enkel financieel voordeel uit hoofde van het vervullen van hun functie.

Het bestuur bestaat uit 5 personen:

mw. J. Kabbaj-Brinkman, Hellevoetsluis (voorzitter)

mw. G. Stellema, Leiden (secretaris/penningmeester)

dhr. J. Boland, Hoofddorp (lid)

mw. J. Schraven-Neervoort, Rijsbergen (lid)

dhr. W. Brinkman, Amsterdam (lid)

Het bestuur vergadert ten minste tweemaal per jaar op een datum en met een agenda door de voorzitter vast te stellen en indien de voorzitter zulks nodig acht. Het bestuur houdt zich aan de in de statuten vastgelegde procedures.