Adoptiemogelijkheden

De adoptieprocedure in Marrakech is volledig bekend, helder en verloopt legaal via de rechtbank. De politie levert een aangifte aan de rechtbank dat een gezond kind is gevonden en de rechter draagt de verzorging over aan de crèche. Na drie maanden verklaart de rechtbank een kind verlaten als niemand in die drie maanden het kind heeft opgeëist. Ook kan de biologische moeder direct na de geboorte een afstandsverklaring ondertekenen. Het kind wordt eigendom van de staat en krijgt een burgerlijke status.

Adoptie op basis van Kafala naar islamitisch recht, zoals in Marokko gebruikelijk is, wordt door een rechter goedgekeurd. Kafala is een (kinderbeschermings)regeling waarbij de opvoeding, verzorging en de voogdij over het kind aan een ander dan de biologische ouders wordt toevertrouwd. Het is sterker dan ons systeem van pleegzorg, maar zwakker dan adoptie. Er worden geen nieuwe familierechtelijke betrekkingen gecreëerd, zoals bij adoptie het geval is. In de islam is adoptie niet mogelijk: iemand kan wel zorgen voor het kind van een ander, maar nooit formeel de ouder worden.

Voor adoptie in Marokko melden de adoptieouders zich aan en leveren de benodigde documenten die van te voren bekend zijn. De rechtbank doet uitspraak over de toewijzing als alle procedures in Marokko zijn doorlopen en in orde bevonden. Een maatschappelijk werkster van de rechtbank onderzoekt de geschiktheid van de aangemelde families.

Op dit moment  worden de baby’s door ouders in Marokko geadopteerd. Voor iedere baby wordt een goede plaats gevonden die perspectief biedt op een hoopvolle toekomst.

Adoptie vanuit Europa is meestal niet mogelijk omdat in veel landen wetgeving is veranderd en de regels zijn aangescherpt. Alleen wanneer Marokkaanse ouders verhuizen naar het buitenland, bijvoorbeeld in verband met werk, kunnen de kinderen mee.  In Nederland zijn de regels zodanig dat adoptie niet of nauwelijks mogelijk is.

Tot dusver zijn er geen ouders die een meervoudig gehandicapt kind adopteren. De omvang van de zorg schrikt hen af en gespecialiseerde voorzieningen voor deze kinderen zijn in Marrakech op dit moment niet  aanwezig. In het buitenland verbiedt de adoptiewet vaak om een gehandicapt kind te adopteren.