Doelstelling en werkwijze

Vrienden van het Kinderhuis heeft in haar beleidsplan en statuut haar doelstelling geformuleerd:

Het ondersteunen van het kinderhuis Crèche de l’Espoir te Marrakech om haar activiteiten uit te voeren, ten behoeve van de daarin opgenomen kinderen en  gehandicapte, sociaal-economisch en/of affectief achtergestelde kinderen.

Het kinderhuis Crèche de l’Espoir vormt een zelfstandig onderdeel van de ‘Association Enfance Espoir Maroc’. Deze humanitaire stichting heeft een erkend maatschappelijk – nut en valt onder Marokkaans recht.

De stichting wil deze doelstelling bereiken door:

– financiële middelen daarvoor te verzamelen in Nederland en daarbuiten, onder  andere door middel van fundraising, subsidies en schenkingen, teneinde met deze middelen het kinderhuis financieel te ondersteunen;

– het kinderhuis te adviseren.

De stichting heeft geen winstoogmerk en alle inkomsten en al het vermogen komen  ten goede aan de hiervoor omschreven doelstelling.

Deze doelstelling omvat twee hoofdactiviteiten:

Vrienden van het Kinderhuis zamelt zo veel mogelijk geld in voor de verzorging van de kinderen in het kinderhuis Crèche de l’Espoir; dat is haar belangrijkste activiteit om de doelstelling te verwezenlijken. Alle giften van donateurs wordt hieraan besteed.

Ten tweede zamelen we via fondsen geld in voor speciale projecten indien het bestuur van het kinderhuis daarom vraagt. Uitbreiding, verbouwing en het oplossen van problemen met vochtigheid en isolatie is intussen grotendeels gerealiseerd.

Crèche de l’Espoir doet zelf een beroep op diverse instanties in en buiten Marrakech. Vrienden van het Kinderhuis wil hieraan bijdragen door in Nederland fondsen te werven.

Werkwijze

Vrienden van het Kinderhuis verzamelt alle inkomsten op een rekening bij ABNAMRO. Vanaf deze rekening worden de – geringe – lasten van de Stichting Vrienden van het Kinderhuis voldaan. De financiële ondersteuning wordt eveneens vanaf deze rekening gegeven. Jaarlijks legt de Stichting Vrienden van het Kinderhuis verantwoording af over inkomsten, vermogen en bestedingen in een jaarverslag. Alle jaarverslagen zijn en worden op deze website gepubliceerd. In elk  jaarverslag is de balans en staat van baten en lasten en de begroting voor het volgende jaar opgenomen.